Privacy verklaring

1 Algemeen

1.1 Secondhand Rose hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven wij informatie over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens.

1.2 Secondhand Rose houdt zich in alle gevallen aan de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de uw persoonsgegeven zijn beveiligd;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- U wijzen op de rechten die u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

2 Welke persoonsgegevens verwerken wij?

2.1 Wij verwerken de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van de levering van producten en/of diensten aan u of door ons zijn verkregen doordat u gebruik hebt gemaakt van onze website, een contactformulier heeft ingevuld of zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief.

2.2 De persoonsgegevens die wij van u verwerken kunnen de volgende zijn:

• uw naam;
• uw adres;
• contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
• overige gegevens, zoals gegevens van uw account op Twitter, LinkedIN of andere social media diensten;
• het IP-adres van de computer waarmee u onze website bezoekt (zie ook ons cookie statement)

3 Doeleinden van het gebruik

3.1 Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden. Dit zijn de volgende.

3.1.1 Het uitvoeren van een overeenkomst
Als u met ons een overeenkomst sluit vragen wij om uw contactgegevens. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt voor facturatie.

3.1.2 Het onderhouden van contact met u
Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd.

3.1.3 Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties
Wij voorzien u graag van relevante informatie. Voor dit doel analyseren wij de volgende gegevens:
• contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

3.1.4 Interactiegegevens
Persoonsgegevens verkregen uit contact tussen Secondhand Rose en u, bijvoorbeeld via de onze website.

3.1.5 Gedragsgegevens
Persoonsgegevens die Secondhand Rose verwerkt over uw gedrag, zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit uw surfgedrag op onze website, het lezen van onze nieuwsbrieven of doordat u informatie heeft aangevraagd. Zie ook “Gebruik van cookies”.

3.1.6 Het analyseren van het gebruik van onze website
De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek en welke pagina’s van de website worden bekeken. Het betreft de verzameling van generieke gegevens, zonder informatie over personen. De verkregen informatie gebruiken wij om onze website te verbeteren.

3.1.7 Cameratoezicht
Wij maken gebruik van duidelijk zichtbare camera’s voor het houden van toezicht op onze bedrijfseigendommen en in het kader van de beveiliging van personen. De camera’s hangen in onze bedrijfsruimte. In onze Privacyverklaring cameratoezicht kunt u lezen hoe wij met de camerabeelden omgaan.

4 Rechtsgrond van de verwerking

4.1 Wij verwerken persoonsgegevens alleen indien daar een rechtsgrond voor aanwezig is. De rechtsgronden op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn:

• Toestemming;
• op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst;
• een gerechtvaardigd belang.

4.2 Toestemming
Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.

4.3 Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
Indien u met ons een overeenkomst heeft gesloten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

4.4 Gerechtvaardigd belang
Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens om u uit te nodigen voor relevante bijeenkomsten.

5 Door ons ingeschakelde derde partijen (verwerkers)

5.1 Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die - uitsluitend in onze opdracht - persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. In deze verwerkersovereenkomst staat onder andere dat de verwerkers uitsluitend op onze instructie handelen en de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken.

5.2 Verwerkers die wij bijvoorbeeld gebruiken zijn partijen die door ons gebruikte software aanbieden en hosten. Verder schakelen wij ICT-dienstverleners in voor het beheer van ons IT-netwerk. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van onze nieuwsbrieven.

6 Verstrekking persoonsgegevens aan derden buiten de EU

6.1 In het kader van onze dienstverlening kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen, ook met partijen die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

 6.2          Voor het versturen van e-mail nieuwsbrieven maken wij gebruik van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigde dienstverleners (verwerkers). Deze partijen waarborgen een passend niveau van beveiliging van persoonsgegevens. In onze contractuele relatie met deze verwerker gebruiken wij modelcontracten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (Besluit 2010/87 / EU) als passende voorzorgsmaatregelen.7 Uw rechten

7.1 Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via ons telefoonnummer of shopify@secondhandrose.tv

8 Bewaartermijnen

8.1 Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt.

8.2 Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw toestemming hebt ingetrokken of als u voor opt-out heeft gekozen.

9 Klachten?

9.1 Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar shopify@secondhandrose.tv of ons te bellen. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bijlage 1. Privacyverklaring cameratoezicht

Secondhand Rose maakt gebruik van zichtbare camera’s voor het houden van toezicht op haar eigendommen en in het kader van de beveiliging van personen (klanten, leveranciers en personeel). De camera’s zijn geplaatst in de openbare ruimtes (dus niet in toiletvoorzieningen en kleedruimtes) van de winkel, hierna de “Openbare Ruimtes”.

 

 1. Doel van de Verwerking van Persoonsgegevens is het vastleggen van Persoonsgegevens ter preventie dan wel ondersteuning van:

 

 1. a) de beveiliging en bewaking van de zaken en personen die zich in de winkel bevinden;
 2. b) de opsporing van, dan wel de bewijsvoering tegen personen, die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan het plegen van enig strafbaar feit respectievelijk van een onrechtmatige daad in de winkel.

 

 1. De Verwerking bevat uitsluitend Persoonsgegevens over personen die zich in de Openbare Ruimtes bevinden.

 

 1. De Verwerking bevat over de personen die zich in de Openbare Ruimtes bevinden de volgende Persoonsgegevens:

 

 1. a) videobeelden van de persoon, met
 2. b) indicatie van de datum en tijd van de opname, en
 3. c) plaats van de opname,

 

            welke gegevens worden verkregen door  het cameratoezicht en niet worden gekoppeld aan overige Persoonsgegevens.

 

 1. De beeldinformatie wordt niet aangewend voor de vastlegging van andere bewegingen of gedragingen van personen, dan de registratie van diefstal, vernieling, agressie en/of fraude (hierna ook: “Incident”).

 

 1. Alleen de volgende personen hebben toegang tot de beeldinformatie in de opnameruimte:
  a) de directie;
 2. b) de door Secondhand Rose ingeschakelde jurist voor de ondersteuning bij het beoordelen van de beeldinformatie of bij een melding dat sprake is van een Incident;
 3. c) de technisch beheerder en de onder zijn leiding staande personen voor het uitvoeren van systeembeheeractiviteiten;
 4. d) de Politie in het geval van een Incident, ter uitvoering van hun taak.

 

 1. Beeldinformatie wordt maximaal 4 weken bewaard, tenzij sprake is van een Incident. In dat geval wordt de beeldinformatie bewaard totdat dit Incident is afgehandeld.