Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SECONDHAND ROSE

Artikel 1      Definities

 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Daarbij rekening houdend met de aard van de winkel/webshop, tweedehands kleding.
 • Secondhand Rose: de ondernemer die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten in haar winkel en/of op afstand (webshop) aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Secondhand Rose en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2        Identiteit Ondernemer

 • Naam ondernemer: Secondhand Rose
 • Vestigings- & bezoekadres: Mauritskade 69 A-71, 2514 HH Den Haag
 • Telefoonnummer: 070-3467144
 • Bereikbaarheid: vanaf dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
 • E-mailadres: shopify@secondhandrose.tv
 • KvK-nummer: 27084766

Artikel 3        Toepasselijkheid

3.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Secondhand Rose, door Secondhand Rose geleverde diensten en op elke tot stand gekomen overeenkomst, zowel op afstand als in haar winkel, tussen ondernemer en consument.

3.2  Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Secondhand Rose voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Secondhand Rosezijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4  Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het eerste, tweede en derde lid van dit artikel overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4        Het aanbod

4.1  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Secondhand Rosegebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Secondhand Rose niet.

4.3  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5        De overeenkomst

5.1  De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5.4 en 5.5 tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2  Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Secondhand Rose onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Secondhand Ros eis bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.3  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Secondhand Rose passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Secondhand Rose daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4  Secondhand Rose kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Secondhand Rose op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5  Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard en er daarbij voor kiest om het product (kledingstukken) zelf op te halen in de winkel, komt de koopovereenkomst tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat de consument het kledingstuk binnen veertien (14) dagen komt ophalen in de winkel. Indien de consument nalaat om het product binnen veertien (14) dagen op te halen, wordt de overeenkomst automatisch ontbonden en kan de consument hier geen rechten meer aan ontlenen. Secondhand Rose zal na verloop van voornoemde periode de reeds door de consument betaalde (koop)prijs onverwijld, doch binnen veertien (14) dagen, terugbetalen. Secondhand Rose gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

5.6  Secondhand Rose zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het bezoekadres van de vestiging van Secondhand Rose waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

  Artikel 6        Herroepingsrecht

  Bij producten:

  6.1  De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product (kledingstukken) gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Secondhand Rose mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

  6.2  De in lid 6.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Secondhand Rose mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

  6.3  Aangeschafte producten in de (fysieke) winkel van Secondhand Rose kunnen niet worden geruild en worden niet teruggenomen. 

  Artikel 7        Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

  7.1     Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals zij dat in een winkel zou mogen doen.

  7.2     De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

  Artikel 8        Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

  8.1  Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. Het modelformulier voor herroeping is te vinden op de website www.secondhandrose.nl

  8.2  Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt zij dit aan de ondernemer. Dit hoeft niet als Secondhand Rose heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als zij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

  8.3  De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Secondhand Rose verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

   8.4  Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

   8.5  De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

  Artikel 9        Verplichtingen van Secondhand Rose bij herroeping

  9.1  Als Secondhand Rose de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld, in ieder geval binnen 5 werkdagen, een ontvangstbevestiging.

  9.2  Secondhand Rose vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Secondhand Rose in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt en het geretourneerde product in goede orde heeft terugontvangen. Tenzij Secondhand Rose aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat zij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

  9.3  Secondhand Rose gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

  9.4  Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Secondhand Rose de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

  Artikel 10      De Prijs

  10.1  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

  Artikel 12      Nakoming overeenkomst

  12.1  Secondhand Rose staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

  Artikel 13      Levering en uitvoering

  13.1  Secondhand Rose zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

  13.2  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Secondhand Rose kenbaar heeft gemaakt.

  13.3  Met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Secondhand Rose geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

  13.4  Na ontbinding conform het vorige lid zal Secondhand Rose het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

  13.5  Met risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Secondhand Rose tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Secondhand Rosebekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  Artikel 14      Betaling

  14.1   Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct te worden voldaan.

  14.2   De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Secondhand Rose te melden.

  14.3   Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat zij door Secondhand Ros eis gewezen op de te late betaling en Secondhand Rose de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Secondhand Rosegerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

  Artikel 15      Garantie 

  15.1    Gezien de bijzondere aard van de door Secondhand Rose geleverde producten (tweedehandskleding) wordt door haar slechts een beperkte garantie gegeven. In die zin dat het geleverde product geen beschadigingen heeft op moment van levering, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

  Artikel 16      Ingebrachte kleding en consignatie

  16.1    Door Secondhand Rose wordt tweedehands kleding ingenomen ter (door)verkoop aan consumenten. Door (rechts)personen (de “consignatiegever”) ingebrachte producten (kleding) ter consignatie wordt door Secondhand Rose, in overleg met de consignatiegever,  voorzien van een (redelijke) verkoopprijs.

  16.2    Indien ter consignatie ingenomen kleding wordt verkocht, komt de verkoopopbrengst toe aan consignatiegever en Secondhand Rose, de daarbij gehanteerde verdeling is 60/40, wat zoveel betekent als 60% van de verkoopwaarde is voor de consignatiegever en 40% voor Secondhand Rose. Consignatiegever vergewist zichzelf of er kleding verkocht is en zo ja, dan geeft consignatiegever aan hoe het aan hem/haar toekomende bedrag (uit)betaald moet worden. Voor kleding die via de webshop verkocht is, geldt een periode van ten minste 14 dagen voordat er uitbetaald kan worden. 

  16.3    Ingebrachte kleding dient schoon, netjes, up-to-date en seizoensgebonden te zijn.

  16.4    Ingebrachte kleding mag maximaal 2 a 3 maanden bij Secondhand Rose in de winkel hangen en aangeboden worden in de webshop. Indien ingebrachte kleding in deze periode niet is verkocht kan de consignatiegever deze, op de hiervoor nadrukkelijk overeengekomen dagen, retour halen, consignatiegever kan er echter ook voor kiezen de kleding te schenken aan een door ons gekozen goed doel, hierover kan de consignatiegever in de (fysieke) winkel  en op de website meer informatie krijgen.

  16.5   Consignatiegever blijft eigenaar van de producten ook al staan de producten in de (web)winkel van Secondhand Rose. Op het moment dat Secondhand Rose het product heeft verkocht en aan de koper heeft geleverd, dan gaat het eigendom van de zaak over van consignatiegever naar de koper.

  16.6    Secondhand Rose is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of tenietgaan van door consignatiegever in consignatie gegeven producten (kleding).

  Artikel 17      Klachtenregeling

  17.1  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

  17.2  Bij Secondhand Rose ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Secondhand Rose binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  17.3  De consument dient Secondhand Rose in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

  Artikel 18      Geschillen

  18.1  Op overeenkomsten tussen Secondhand Rose en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  Artikel 19      Aanvullende of afwijkende bepalingen

  19.1    Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd door Secondhand Rose en de consument.

  Bijlage I: Modelformulier voor herroeping 

  Klik hier om het modelformulier voor herroeping te downloaden